Love og vedtægter

for Vrå-Børglum Idrætsforening

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Vrå-Børglum Idrætsforening, forkortet VBI. Foreningen er en sammenslutning af Vrå Idrætsforening af 1903 og Børglum Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende i Hjørring Kommune.  VBI’s farver er blå/hvid. 
 
§ 2 Formål
Foreningen har til formål at udbrede interessen for idræt ved at foranstalte træning og deltagelse i turneringer og stævner. Foreningen skal i øvrigt gennem aktivt klubliv give medlemmerne mulighed for virksomhed, udvikling, oplysning og kammeratlig samvær med jævnaldrene i deres fritid.  
 
§ 3 Struktur og medlemskab af organisationer
1. Foreningen består af lige så mange afdelinger, som der er idrætsgrene inden for foreningens rammer. Dog kan en afdeling omfatte flere idrætsgrene. Oprettelse af en ny idrætsafdeling skal godkendes af hovedbestyrelsen
2. Foreningens øverste myndighed er hovedgeneralforsamlingen, som udøver sin myndighed gennem hovedbestyrelsen og forretningsudvalget.
3. De enkelte afdelinger har egen bestyrelse, administration og økonomi, ligesom de er tilsluttet de respektive specialforbund under Dansk Idræts Forbund. 
 
§ 4 Medlemmer
1. Optagelse Enhver kan optages som enten aktiv eller passiv medlem af foreningen, hvis pågældende tilslutter sig foreningens formål. Aktive og passive medlemmer 
skal desuden opfylde de betingelser, der til enhver tid er gældende for foreningens medlemskab af Dansk Idræts Forbund og respektive forbund og regioner.  
2. Udelukkelse Ethvert medlem, som ikke overholder foreningens love og øvrige bestemmelser, eller som skader foreningens interesser og omdømme, kan af afdelingsbestyrelsen idømmes karantæne. Sagen indberettes straks til hovedbestyrelsen, der træffer beslutning om eventuel eksklusion.   
I tilfælde af eksklusion skal medlemmet skriftlig underrettes herom, og meddelelsen må indeholde oplysning om, at en eventuel indsigelse må fremsendes skriftlig inden 14 dage efter modtagelsen af ovennævnte meddelelse.  
3. Æresmedlemmer Æresmedlemmer udnævnes af en enig hovedbestyrelse. En afdelingsbestyrelse tildeler afdelingens eventuelle hædersbevisninger samt indstiller til hovedbestyrelsen at udnævne æresmedlemmer og tildele foreningens eventuelle hæderstegn.

§ 5 Kontingent
1. Kontingentet fastsættes på den ordinære hovedgeneralforsamling efter indstilling fra hovedbestyrelsen. 2. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter indstilling fra en afdelingsbestyrelse helt eller delvis fritage et medlem for kontingentbetaling. 3. Hvis et medlem skylder kontingent, og det på trods af påkrav herom ikke betaler det skyldige beløb inden for en nærmere af afdelingsbestyrelsen fastsat frist, indberetter afdelingsbestyrelsen sagen til hovedbestyrelsen, som herefter kan udelukke det pågældende medlem. Optagelse kan først finde sted igen, når det skyldige beløb er betalt.  
 
§ 6 Hovedbestyrelsen
1. Hovedbestyrelsen består af foreningens hovedformand, næstformand, hovedkasserer, sekretær samt de respektive afdelingsformænd. Alle skal være myndige. Ved en afdelingsformands forfald kan afdelingsbestyrelsen sende en stedfortræder. Hovedbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, indkalde yderligere medlemmer af afdelingsbestyrelserne til møder. 
2. De fire førstnævnte udgør foreningens forretningsudvalg og vælges ved særlige afstemninger på den årlige hovedgeneralforsamling for en periode på 2 år, således af hovedformand og sekretær afgår på lige årstal og næstformand og kasserer i ulige årstal. Endvidere vælges 2 suppleanter til forretningsudvalget for en periode på 1 år.
3.  Hovedbestyrelsen kan vælge et eller flere medlemmer til at deltage i bestyrelsesarbejdet, som bestyrelsen skønner nødvendigt for at varetage foreningens daglige drift. Hovedbestyrelsen kan ligeledes vælge et medlem til at bistå hovedkassereren med foreningens regnskabsførelse, årsafslutning m.v. I særlige tilfælde kan hovedbestyrelsen fritage den på generalforsamlingen valgte hovedkasserer for hvervet og i stedet overlade hvervet til et medlem af foreningen.  De oven for valgte medlemmer deltager i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret.  
4. Formanden indkalder til og leder hovedbestyrelsesmøder, som afholdes cirka en gang pr. måned eller efter behov.
5. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen – heraf mindst to forretningsudvalgsmedlemmer – er mødt. I tilfælde af stemmelighed er hovedformandens stemme afgørende.
6. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, forestår den daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
7. Sekretæren fører beslutningsprotokol over generalforsamlinger, hovedbestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder.
8. For VBI’s forpligtelser hæfter kun VBI’s formue og ikke de enkelte medlemmer.
9. Hovedbestyrelsen tager initiativ til og er ansvarlig for afholdelse af arrangementer o.lign. med henblik på indtjening af midler til foreningens drift. Sådanne arrangementer kan efter nærmere beslutning i hovedbestyrelsen overlades til en afdeling eller flere afdelinger i fællesskab.  Foreningen er som arrangør forpligtet til at indhente påkrævede tilladelse til arrangementerne og til at indsende og indberette oplysninger i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning til myndighederne.  

 
§ 7 Forretningsudvalget
Forretningsudvalgets funktioner fastsættes af hovedbestyrelsen. Udtræder i valgperioden et medlem af forretningsudvalget, indtræder en af suppleanterne, hvorefter forretningsudvalget konstituerer sig selv indtil næste hovedgeneralforsamling. 
 
§ 8 Ordinær hovedgeneralforsamling 
 1. Hovedgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender, og den afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
2. Indvarsling til hovedgeneralforsamling med angivelse af den foreløbige dagsorden skal ske med mindst 7 dages varsel i dags- eller ugepresse, ved opslag i Idrætscenter Vendsyssel samt i diverse elektroniske medier, som foreningen benytter sig af. 
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til hovedformanden skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

 
Valg af dirigent.
Formandens beretning, herunder beretning fra de stående udvalg.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingentet.
Indkomne forslag. 
Valg af 2 medlemmer til hovedbestyrelsen (forretningsudvalget) for 2 år.   
Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen (forretningsudvalget).   
Valg af revisor.
Eventuelt.

 
5. Hovedgeneralforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmøde og stemmeafgivningen.
6. Stemmeret kan kun udøves personligt og kun af aktive og passive medlemmer. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
7. Alle beslutninger på hovedgeneralforsamlingen træffes ved almindelig (simpelt) stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. Til lovændringer kræves der, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Ved personvalg anvendes også reglen om almindeligt (simpelt) stemmeflertal. Hvis ingen kandidat har opnået over 50 % af de afgivne stemmer i første omgang, foretages der derfor omvalg mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer i første omgang. 
8 Ved alle valg, hvor flere end der skal vælges er bragt i forslag og ved afgørelsen om eksklusion, skal afstemningen ske skriftlig.
9. Valg af et ikke fremmødt medlem kan kun finde sted, hvis vedkommende har accepteret at modtage valg. 
  
§ 9 Ekstraordinær hovedgeneralforsamling 
1. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling afholdes efter hovedbestyrelsens skøn, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af forhandlingsemne.
2. En sådan generalforsamling skal indkaldes med det normale 7 dages varsel senest 8 dage efter, at der er fremsat begæring herom.
3. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.  
 
§ 10 Afdelingerne 
1. Hver afdeling arbejder selvstændigt og uafhængigt med et skyldigt hensyntagen til arbejdet i de øvrige afdelinger.
2. Hver afdeling inden for foreningen afholder hvert år på et af afdelingen valgt tidspunkt en afdelingsgeneralforsamling. På denne generalforsamling vælges bestyrelsen, der består af 5 afdelingsmedlemmer, for to år.   
På generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleant for ét år. Afdelingsbestyrelsen kan dog supplere sig selv, hvis det ikke er muligt at vælge suppleanter på generalforsamlingen. Hvert år afgår efter tur henholdsvis 2 og 3 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, første gang ved lodtrækning.  Den samlede bestyrelse vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den fastsætter selv sin forretningsorden.  Afdelingsbestyrelsen må selv vælge det antal medlemmer, som man skønner nødvendigt for at varetage afdelingens daglige drift.  Afdelingsbestyrelsen kan ligeledes vælge et medlem til at bistå kassereren med afdelingens regnskabsførelse, årsafslutning m.v. I særlige tilfælde kan bestyrelsen overlade hvervet som kasserer til et medlem uden for bestyrelsen. Over det på afdelingsgeneralforsamlingen og bestyrelsesmøderne passerede udfærdiges et referat. 
3. En afdelingsbestyrelse kan til hjælp i det daglige arbejde nedsætte udvalg med eller uden afdelingsgeneralforsamlingens bistand.
4. Ingen afdeling må påtage sig udgifter, som der ikke er basis for i det af hovedbestyrelsen godkendte budget for afdelingen. Alle aftaler om honorarer og vederlag skal efter anmodning meddeles hovedbestyrelsen.
5. De enkelte afdelinger kan modtage tilskud til driftsudgifter fra hovedkassen, hvis afdelingens regnskab og budget gør det påkrævet, og hvis foreningens samlede regnskab og budget tillader det. Afgørelse herom træffes af hovedbestyrelsen. 
6. Aftaler om enhver form for indtægter og udgifter ved f.eks. reklamer, større arrangementer m.v. er kun gyldige med hovedbestyrelsens godkendelse. 
 
§ 11 Afdelingsgeneralforsamling 
 1. Ordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes med følgende dagsorden: 
 
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Beretning fra udvalgene.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valg af 2 suppleanter.
Eventuelt.


2. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling skal afholdes, når afdelingsbestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når 30 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig over for formanden kræver en sådan med angivelse af forhandlingsemne. Ved afdelinger med under 100 stemmeberettigede medlemmer kræves 30 %.
3. Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamling sker med mindst 7 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen, ved opslag i Idrætscenter Vendsyssel samt i diverse elektroniske medier, som foreningen benytter sig af.
4. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling skal indkaldes med det normale 7 dages varsel senest 8 dage efter, at kravet er fremført.
5. Forslag, der ønskes behandlet på en afdelingsgeneralforsamling, må indsendes til afdelingsformanden senest 4 dage før afholdelsen. Stemmeret kan kun udøves personligt og kun af aktive og passive medlemmer. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
6. Valgbare er alle tilstedeværende aktive og passive medlemmer. Alle skal være myndige. Et medlem kan dog vælges uden at være til stede, såfremt der foreligger et tilsagn 
7. Alle beslutninger på en afdelingsgeneralforsamling træffes ved almindeligt (simpelt) stemmeflertal. Står stemmerne lige bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor flere end en skal vælges, anvendes stemmeflertal.
8. Enhver lovlig indkaldt afdelingsgeneralforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.
9. Hvis en afdeling nedlægges, tilfalder dens formue og midler hovedforeningen. 
 
 
§ 12 Regnskab 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Afdelingerne skal inden udgangen af januar måned aflevere regnskab og bilag til hovedkassereren til revision og til brug for udarbejdelse af foreningens samlede regnskab. Hovedbestyrelsen indkalder budgetforslag for afdelingerne for det kommende år.  
 
§ 13 Revision
Hovedgeneralforsamlingen vælger 2 revisorer for en periode på 2 år, således at kun én af dem afgår hvert år. Revisorerne gennemgår årsregnskabet og påser, at beholdninger er til stede, hvorefter de forsyner dette med revisorpåtegning.  De har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.  
 
 
§ 14 Vedtægtsændringer 
Vedtagelse af disse love ophæver alle tidligere love for VBI. Ændringer i lovene kan fremover ske på enhver hovedgeneralforsamling og kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 
 
 
§ 15 Foreningens opløsning 
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse med en majoritet på ¾ af de fremmødte på 2 med 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved opløsning af foreningen overgår den eventuelle formue og øvrige aktiver til Børnenes Jord, Vrå. 


Således vedtaget på hovedgeneralforsamling den 23. februar 1981, som ændret på hovedgeneralforsamling den 23. februar 1983, hovedgeneralforsamling den 22. februar 1989 og ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 28. marts 1990, hovedgeneralforsamling 28. februar 2000, hovedgeneralforsamling den 24. februar 2014 og hovedgeneralforsamling den 23. februar 2015.