FORSLAG LOVE OG VEDTÆGTER

for Vrå-Børglum Idrætsforening

ÆNDRINGSFORSLAG:

§ 6 — punkt 1:

Hovedbestyrelsen består af foreningens hovedformand, næstformand, hovedkasserer, sekretær ​samt to menige medlemmer samt de respektive afdelingsformænd. Alle skal være myndige. Ved en afdelingsformands forfald kan afdelingsbestyrelsen sende en stedfortræder. Hovedbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, indkalde yderligere medlemmer af afdelingsbestyrelserne til møder. 

§ 6 — punkt 2:

De seks førstnævnte udgør foreningens forretningsudvalg og vælges ved afstemninger på den

årlige hovedgeneralforsamling for en periode på 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer

afgår på lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal.

Hvert år efter valget konstituerer forretningsudvalget sig med hovedformand, hovednæst-

formand, hovedsekretær og hovedkasserer, samt 2 menige medlemmer således at det er forretningsudvalget der af sin

midte vælger hovedformand, hovednæstformand, hovedsekretær og hovedkasserer samt de to menige medlemmer.

 

Endvidere vælges 1. og 2. suppleanter til forretningsudvalget for en periode på 1 år. Supple-

anterne prioriteres efter stemmetal. Ved stemmelighed mellem de valgte suppleanter afgøres

prioriteringen ved lodtrækning.

5. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen – heraf mindst tre forretningsudvalgsmedlemmer – er mødt. I tilfælde af stemmelighed er hovedformandens stemme afgørende.

§ 7 — Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalgets funktioner fastsættes af hovedbestyrelsen. Udtræder et medlem af for-

retningsudvalget i valgperioden, indtræder den valgte 1. suppleant, hvorefter forretningsud-

valget konstituerer sig selv indtil næste hovedgeneralforsamling.

 

 

§ 8 — Ordinær generalforsamling

Punkt 4:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning, herunder beretning fra de stående udvalg.

3. Fremlæggelse af alle reviderede regnskaber til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingenter.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af 3 medlemmer til hovedbestyrelsen (forretningsudvalget) for 2 år.

7. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen (forretningsudvalget).

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

§ 10 — Afdelingerne

Punkt 2:

Hver afdeling indenfor foreningen afholder hvert år på et af afdelingen valgt tidspunkt en

afdelingsgeneralforsamling.

På denne generalforsamling vælges bestyrelsen, der består af 5 afdelingsmedlemmer for 2

år.

 

Hvert år afgår efter tur henholdsvis 2 og 3 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-

lemmer.

 

På generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne prioriteres

efter stemmetal. Ved stemmelighed mellem de valgte suppleanter afgøres prioriteringen ved

lodtrækning. Afdelingsbestyrelsen kan dog supplere sig, hvis det ikke er muligt at vælge

suppleanter på generalforsamlingen. Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan opstilles og vælges

til forretningsudvalget, således at man er medlem af 2 bestyrelser.

Den samlede bestyrelse vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Afdelingsbestyrelsen kan supplere sig med yderligere medlemmer, som man skønner nød-

vendigt for at varetage afdelingens daglige drift.

 

Afdelingsbestyrelsen kan ligeledes vælge et medlem til at bistå kassereren med afdelingens

regnskabsførelse, årsafslutning m.v. I særlige tilfælde kan bestyrelsen overlade hvervet som

kasserer til et medlem udenfor bestyrelsen. Ud fra det på afdelingsgeneralforsamlingen og

bestyrelsesmøderne passerede udfærdiges et referat.

 

§ 13 — Revision

Hovedgeneralforsamlingen vælger 2 revisorer for en periode på 2 år, således at kun én af

dem afgår hvert år.

 

Revisorerne gennemgår årsregnskabet og påser, at beholdninger er tilstede, hvorefter de for-

syner dette med revisorpåtegning.

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

 

NY § 16 — Tegningsberettigede

Hovedforeningen tegnes af formanden, der også er tegningsberettiget for de underliggende

foreninger.